upjers Home Licencja oprogramowania (EULA)

upjers logo black

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym tekstem Licencji oprogramowania. Stanowi ona wiążącą umowę między Państwem oraz upjers GmbH. Akceptacja Umowy licencyjnej użytkownika końcowego oraz pobranie oprogramowania są równoznaczne ze zobowiązaniem się do przestrzegania postanowień umowy.

§ 1 Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest nieodpłatne oddanie do dyspozycji programu komputerowego upjers Home (dalej zwanego „oprogramowaniem”).

§ 2 Przyznanie praw

 1. Na czas trwania umowy upjers przyznaje użytkownikowi końcowemu zwykłe prawo użytkowania umożliwiające instalację i korzystanie z oprogramowania na danym komputerze.

 2. Użytkownik końcowy nie ma prawa sprzedaży, darmowego udostępniania, wypożyczania lub podnajmowania oprogramowania osobom trzecim.

 3. Użytkownik końcowy nie jest uprawniony do usuwania lub obchodzenia dostępnych mechanizmów ochronnych programu w ramach nieuprawnionego korzystania, chyba że jest to konieczne do osiągnięcia nieprzerwanego korzystania z programu.

§ 3 Czas trwania

 1. Oprogramowanie zostaje oddane w ręce użytkownika na czas nieokreślony.

 2. Strony umowy są uprawnione do zwyczajnego wypowiedzenia umowy w każdej chwili bez zachowania okresów wypowiedzenia.

 3. Prawo do wypowiedzenia z ważnych przyczyn pozostaje nienaruszone.

 4. Wraz z zakończeniem umowy wygasa przyznane użytkownikowi prawo do korzystania z programu. Użytkownik końcowy zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia oprogramowania ze swojego komputera.

§ 4 Rękojmia

 1. upjers udostępnia oprogramowanie w stanie nadającym się do użytkowania zgodnego z przedmiotem umowy i w razie potrzeby podda je aktualizacji za pomocą update'ów.

 2. Na wypadek ustalania wad w programie należy wziąć pod uwagę, że oprogramowanie nigdy nie może być całkowicie wolne od błędów.

 3. Niezależna od zawinienia odpowiedzialność za szkody spowodowane błędami, które istniały już w momencie zawarcia umowy, jest wykluczona.

 4. Ponadto wykluczone są wszelkie roszczenia wywodzące się z błędów, które powstały przez czynniki zewnętrzne (np. siła wyższa), które nie leżą w gestii upjers lub błędy spowodowane przez użytkownika końcowego w obsłudze oprogramowania oraz nie przeprowadzone przez upjers lub nie mogące być mu przypisane zmiany i manipulacje oprogramowania.

 5. W przypadku odkrycia przez użytkownika błędów w oprogramowaniu, zobowiązany jest on do ich niezwłocznego zgłoszenia na adres support@upjers.com.

§ 5 Odpowiedzialność

 1. upjers ponosi odpowiedzialność za umyślne działanie oraz rażące niedbalstwo.

 2. Za lekkie niedbalstwo upjers odpowiada tylko w przypadku naruszenia istotnych postanowień umowy (obowiązek kardynalny), których spełnienie jest przesłanką prawidłowego wykonania umowy, i na których przestrzeganiu użytkownik końcowy stale może polegać, jak również w przypadku szkód z naruszenia życia, ciała lub zdrowia.

 3. W przypadku lekkiego niedbalstwa odpowiedzialność ograniczona jest do wysokości przewidywalnej szkody, z której powstaniem zazwyczaj należy się liczyć, o ile nie chodzi o szkody powstałe z naruszenia życia, ciała lub zdrowia.

 4. Roszczenie o odszkodowanie polegające na lekko niedbałym naruszeniu kardynalnych obowiązków przedawnia się po upływie roku od początku ustawowego okresu przedawnienia, jeśli nie chodzi o szkody powstałe z naruszenia życia, ciała lub zdrowia.

 5. upjers zobowiązany jest zapewnić użytkownikowi stosowną dla branży staranność. Przy ustalaniu, czy upjers ponosi winę należy wziąć pod uwagę, czy oprogramowanie nie mogło zostać stworzone bez żadnych błędów technicznych.

 6. upjers nie ponosi odpowiedzialności za utracone dane lub/i oprogramowanie, jeśli użytkownik końcowy zaniechał zabezpieczenia danych w celu zapewnienia możliwości ich odzyskania przy możliwym do zaakceptowania nakładzie pracy.

 7. Powyższe postanowienia mają również zastosowanie do podwykonawców pośrednich upjers.

§ 6 Zastrzeżenie zmian

upjers zastrzega sobie prawo do zmiany lub Umowy licencyjnej użytkownika końcowego ze skutkiem na przyszłość, jeśli uznane to zostanie za niezbędne (np. w przypadku konieczności dopasowania do zmian ustawowych) oraz o ile użytkownik nie zostanie tym samym nadmiernie pokrzywdzony.

O zmianach użytkownik zostaje poinformowany w odpowiednim czasie w formie pisemnej. Użytkownik może zgłosić sprzeciw do zmian w przeciągu miesiąca od zapoznania się ze zmianami zachowując formę pisemną (e-mail). Jeśli użytkownik nie zgłosi sprzeciwu wobec zmienionych warunków użytkowania w ciągu jednego miesiąca od uzyskania informacji lub jeśli nadal będzie używać oprogramowania, wówczas zmienione lub uzupełnione warunki umowy staną się wiążące. Jeżeli użytkownik zgłosi sprzeciw w przewidzianym terminie, obie strony umowy mają prawo do jej wypowiedzenia.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. W przypadku nieważności pojedynczych postanowień umowy lub ich częściowej nieskuteczności, ważność pozostałych przepisów pozostanie przez to nienaruszona.

 2. Dodatkowe porozumienia dotyczące tej umowy nie mają mocy. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej. Z powyższego wymogu formalnego można zrezygnować tylko w ramach porozumienia w formie pisemnej.

 3. Dla postanowień umowy obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem norm kolizyjnych. Przepisy dotyczące ochrony konsumenta, które musiałyby być stosowane bez wyboru prawa i od których nie można przyznać odstępstwa, pozostają nienaruszone.

 4. Właściwością miejscową sądu dla wszelkich sporów prawnych wynikających z lub powiązanych z postanowieniami umowy jest siedziba upjers, o ile użytkownik końcowy po zawarciu umowy przeniósł swoje miejsce zamieszkania lub zwyczajowe miejsce pobytu za granicę poza Republikę Federalną Niemiec albo miejsce jego zamieszkania lub zwyczajowa siedziba nie są znane w momencie wniesienia skargi.

Stan umowy: 28.03.2017

upjers GmbH
CEO: Klaus Schmitt
Adres: Hafenstraße 13, 96052 Bamberg, Niemcy

Email: agb@upjers.com
Tel: +49 (0)951/5109080 (nie dla supportu)
Fax: +49 (0)951/510908102 (nie dla supportu)

Sąd prowadzący rejestr: Amtsgericht Bamberg
Rejestr handlowy: HRB 5558
Numer identyfikacji podatkowej: DE275673923